برج دیپلمات کیش
واحدهای پنت هاوس
کنترل هوشمند روشنایی
کنترل هوشمند پرده
کنترل اسپلیت
سیستم کنترل یکپارچه
تاچ پنل
کنترل از طریق موبایل
درصد پروژه: 80