ساختمان مسکونی آقای با صفت
کنترل هوشمند روشنایی
کنترل هوشمند پرده
سیستم کنترل یکپارچه
درصد پروژه: 100