بیمارستان پیوند اعضا بوعلی شیراز
بالای 10 هزار نطقه کنترلی - 75000 متر مربع
سیستم جامع کنترل ساختمان ( BMS )
برند استفاده شده
SAUTER
درصد پروژه: 65