پروژه نسترن
کنترل هوشمند روشنایی
کنترل هوشمند پرده
کنترل فن کویل
سیستم کنترل یکپارچه
سیستم امنیتی
تاچ پنل
کنترل از طریق موبایل
درصد پروژه: 99