پروژه مسکونی UTOWER کیش
طراحی ، نظارت و اجرای سیستم سنتی و هوشمند کل برج شامل 200 واحد مسکونی و مشاعات
درصد پروژه: 50