بیمارستان شرق
طراحی ، نظارت و راه اندازی سیستم کنترل موتورخانه تهویه و روشنایی و شبکه دیتا
درصد پروژه: 40