پروژه 42 واحدی آجودانیه
طراحی ، نظارت و راه اندازی سیستم کنترل و روشنایی و پرده کل واحدها و مشاعات
درصد پروژه: 45